Algemene voorwaarden

Toepassing

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op The Office Plan en haar klanten. De voorwaarden hebben voorrang op die van de opdrachtgever en behoudens andersluidend en welomschreven overeengekomen, doet de opdrachtgever afstand van zijn of haar algemene voorwaarden. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. Indien The Office Plan niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat The Office Plan in enige mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Algemene voorwaarden

1. Diensten worden geleverd binnen termijn vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst.

2. Een overeenkomst kan opgezegd worden mits het respecteren van de opzegtermijn van 4 weken, zonder dat de partij die de opzeg betekent de verplichting heeft om de beëindiging te motiveren. De opzegtermijn begint te lopen op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de opzeg werd gegeven. Tijdens de duur van de opzegtermijn, blijven de rechten en de verplichtingen van de Partijen ongewijzigd.

3. Wanneer men beroep doet op de online diensten van The Office Plan, dient men keuze te maken uit de aangeboden urenpakketten. Het gekozen pakket met overeengekomen diensten zullen ten uitvoering worden gebracht als het verschuldigde bedrag vereffend is door overschrijving op de rekening van The Office Plan.

4. Elke factuur wordt door de klant als aanvaard beschouwd, indien de opdrachtgever niet binnen de termijn van 8 dagen na factuurdatum schriftelijk per aangetekende zending protest aantekent. Op straffe van verval van recht moet de opdrachtgever elke klacht of protest aangetekend zenden aan The Office Plan na ontvangst van de eerste levering van diensten. Indien The Office Plan binnen deze termijn van 8 dagen geen klacht ontvangt, heeft dit tot gevolg dat de opdrachtgever de diensten volledig aanvaard heeft.

5Uitzondering van hetgeen is omschreven in het vorige artikel, is de verkoper niet gehouden tot welke schadevergoeding dan ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zou zijn van door ons geleverde prestaties, behalve in geval van zware fout of opzet. De aansprakelijkheid van de verkoper is alleszins beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde diensten. In geen geval kan The Office Plan worden aangesproken voor enige onrechtstreekse schade zoals, doch niet beperkt tot, verlies van inkomsten, verlies van contracten, kapitaalkosten,  beperking van rendement of gelijk welke andere verliezen of gevolgschade, zowel aan de opdrachtgever als aan derden.  The Office Plan draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de fout van aangestelden, zelfs niet in geval van opzet of zware fout. De koper dient in dat laatste geval de aangestelde rechtstreeks aan te spreken.

6. Behoudens uitdrukkelijk een schriftelijke andere afspraak, dient de factuur betaald te worden binnen de 14 kalenderdagen na factuurdatum. In geval van wanbetaling van het geheel of een gedeelte van de prijs, zal het openstaande bedrag van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, worden verhoogd met de wettelijke intresten, te vermeerderen met eventuele advocaatskosten, gerechts- en/of invorderingskosten. Elke wanbetaling brengt de eisbaarheid mee van de openstaande facturen en geeft de verkoper het recht, na ingebrekestelling, hetzij eventuele toekomstige opdrachten op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht op schadevergoeding, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

7. Indien een van de partijen wordt geconfronteerd met abnormale en onvoorziene omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst sterk bemoeilijken, zullen partijen heronderhandelen om gezamenlijk een billijke wijziging van de overeenkomst overeen te komen. De partij die geconfronteerd wordt met abnormale en onvoorziene omstandigheden, dient de andere partij hiervan binnen een termijn van acht dagen aangetekend in kennis te stellen.

8. Wanneer de opdrachtgever zijn contractuele verplichtingen niet nakomt, heeft The Office Plan het recht om, na ingebrekestelling, hetzij de verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Indien op de ingebrekestelling geen of geen nuttig gevolg wordt gegeven binnen de acht werkdagen, geldt hier onverminderd het recht op schadevergoeding.

9. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. The Office Plan is ook  gebonden aan de wet op Privacy en dus verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie.